పాట మలుపులో నించొని
మూసిన కన్నుల చూసినప్పుడు

స్పష్టాస్పష్ట నాదానివా
బొట్లుబొట్లుగా ఒలుకుతోన్న
మధు భాండానివా

శబ్ద సౌందర్యానివా
ఎలా పోల్చుకోను?

బొమ్మవై
ఆకారరహితమై
మనో నిశ్శబ్దానివై
మార్మికమై మంత్రగత్తెవై
పక్షివై
ప్రియురాలివై
గాలితరగవై…
ఎలా పోల్చుకోను

2 thoughts on “ఎలా పోల్చుకోను?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *