కాలానికీ నీటికీ
ఇసుకకీ కాలానికీ
స్ప్రింగుకీ ముల్లుకీ
ఏమిటి సంబంధం
జననానికీ గమనానికీ
ఏమిటి చుట్టరికం
ఎగిరే పక్షికీ
ఎదిగే మొక్కకీ
జాగృత్స్వప్నాల మధ్య
అహరహం జీవించే
మనిషికీ
కాలం కొలమానం ఎందుకు
నిరంతర చక్రనేమిక్రమంలో
నిత్య సుఖదుహ్ఖాల
ఉత్సవంలో

మైలురాళ్లెందుకు

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *