అంత కష్టపడి
వెన్నెలా, నక్షత్రాలు
రాత్రిని వెలిగిస్తున్నాయి
ఏం లాభం
పగలంతా
అలిసిపోయేక
ఒళ్ళు తెలీని నిద్ర

****

వేల వేల పదాలతో
పద్యాలల్లేరు కవులు
అన్ని బాసల్లోనూ గుసుగుసలాడేరు
రాత్రంతా కలగంటూనే ఉన్నారు.

చాలు చాలు
తెల్లారింది
లేచి పనిలోకి దిగండి.
****

ఏది అలంకారం
ఏది భూపాలం
అన్నీ తానే అయి
చురుక్కుమనే కాలం

One thought on “రెండు రాత్రులు ఒకటే పవలు

  1. బాగుంది..
    అందుకేనేమో నైట్ లైఫ్ కోసం జనం వెంపర్లాట..
    కానీ వారుంటేగా ఆరుబైట..
    వాళ్ళకి దీప నక్షత్రాలు చాలట..
    ఆ సమయంలో నిజానికి, అబద్ధానికి తేడా లేదట!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *