పగల్ని అమ్మేసి
రాత్రిని కొనుక్కున్నాను
నిద్రని తాకట్టుపెట్టి
ఉద్రేకాన్ని అద్దెకు తెచ్చుకొన్నాను

అంతా చీకట్లో ఆవిరయి
అజాగళ స్తనాల
అసౌకర్యం మిగిలింది
వధ్యశిలమీద పద్యం
****

వెచ్చని సముద్రతలం మీద
సహస్రాక్షుడి సహపంక్తి భోజనం
చేపల చాపల కోసం
పడవ ప్రయాణం
లంగరేస్తే బట్ట నిలువదు

సముద్రం దగ్గర జీవశాస్త్రం
వేదాలూ, హాలాహలమూ
మోసానికి మొదటి పాఠాలూ
మగ మోహిని, ఇద్దరూ ఒకరే
నిర్వచనోత్తర పాపం
****

వప్రక్రీడలో రోడ్ రోలర్
గుంతల రహస్యాలన్నీ
సురగంగార్పణం
ముసురు చక్రంలో
శనగపిండి వేగుతోన్న వాసన
****

శిరియాళుడి
శివపూజలో
పండగనాడు
తెగిన మేకల లెక్క
అతిథి కోసమే వంట

పవిత్ర యాత్రలో
ఆరాఫత్ పర్వతం
గులకరాళ్ల మయం

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *