కలలో వచ్చిన కలలో

రెక్కలు లేకుండా ఎగిరిన
చెట్లు కొండలు
నదులు ఎడారులు

పరదా తీస్తే
రాత్రి లోపల రాత్రి
సూర్యుడి చుట్టూ
గస్తీ తిరిగే ధాత్రి

నిర్వాణానంతర సుఖం
స్వప్నాంతర్గత జీవితం
అనుభవించడం ఎలా?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *