ఆశ కంటే
వెలుగైన దీపం ఉందా?
జ్ఞానం కేసి నడవడానికి
అజ్ఞానమే మొదటి మెట్టు కదా!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *