కొన్ని సందర్భాలతో
రోజు గడుస్తుంది

సమయాసమయాలెరుగని
ఉత్సాహంతో,
ఒకోసారి
భయంతో,
కొండొకచో
ఉదాసీనంగా

నిదరంటూ వస్తే
కొన్ని కలలతో రాత్రి…

కాలాన్ని కొలవడమెందుకు
అదేమైనా పరిమితమా?

ఇవాళే వృధా
రేపెందుకు?

ఓ వయసు దాటేక
ఏ రూపంలో వచ్చినా
కౌగలించు కోవడమే
రేపు లేదని
తీర్మానించుకోవడమే
ఇవాళ ఎప్పుడో నిన్న కదా

గాలి తిరిగినట్లే
గాలి కమ్మినట్లే
గాలి వదిలినట్లే

ఎంత దూరంనించి
ఎగురుకొంటూ వచ్చినా
ఇక్కడ ఉండడానికి రాని పక్షిలా
సమయమే
ఎదురుచూస్తూ వుంటుంది

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *