గోడకి
ఇంటికి
బట్టకి
ఒంటికి

కలపడానికి
విడదీయడానికి
నప్పడానికి
నచ్చడానికి

వివక్షకి
సఖ్యతకి
మంద్రంగాను
ముదురుగాను

రంగులు
చప్పన్న రకాలు

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *