కూరగాయలు
కొనుక్కోవడానికో
పాలకోసమో
రొట్టె కోసమో
ఉత్తినే నడవడానికో
వెళ్ళినప్పుడు
సిగ్నల్ దగ్గర
నిల్చున్నప్పుడు
ఆకుపచ్చ దీపంకోసం
చూస్తోన్నప్పుడు

ఎదుగుతోనో
తరుగుతోనో
గుండ్రంగానో
కనిపిస్తాడు
చందమామ

ఒక్క క్షణం
ఊరు గుర్తుకొస్తుంది
కార్తీక దీపాలు
తులసి చెట్టూ
అమ్మా, అమ్మమ్మా
మామ్మా
కనిపిస్తారు

అమృతంకురిసిన రాత్రి
తలపుకొస్తుంది
కొత్తపద్యం పుట్టుకొస్తుంది

Leave a Reply

Your email address will not be published.