నా దగ్గరున్న తాళంతో
తలుపు తీసేను

సోఫాలో కూర్చుని ఉంది
ఇయర్ ఫోన్ లో
పాటలు వింటోందేమో
తెరచిన పుస్తకం, కళ్ళజోడు
టేబుల్ మీద

తలుపు చప్పుడెలా తెలిసిందో
ముఖం విప్పార్చుకొని నవ్వింది
అన్నీ వదిలి దగ్గరకు వచ్చింది
నెమ్మదిగా
అడుగులో అడుగేసుకొంటూ

‘ఆలస్యం అయ్యిందేం?
అమ్మాయేది? తనకి ఇంకా అలస్యమా?
కాళ్ళు కడుక్కో
భోంచేద్దువు గాని
పొద్దున్ననగా వెళ్ళేరు..’
చేతికి మంచి నీళ్లిచ్చి
టేబుల్ మీద కంచాలు సర్దుతూ…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *