గదిలోకి రాగానే
కుర్చీ,
టేబుల్, టేబుల్ పైన పీ,సీ.,
కీబోర్డు, మౌస్ ప్యాడు,మౌస్
టెలిఫోను

ఎదురుగా గోడ మీద
శివాజీ గారి చదరంగంలో గుర్రం
ఎదిరిస్తూ భటుడు
పక్క టేబుల్ మీద
ఫ్రేములో పిల్లలు, ఆమె

అద్ధం గోడ లోంచి
చెరువులా
కెరటాల్లేని సముద్రం
ట్రాఫిక్ సిగ్నల్ దగ్గర
కార్ల వరస.

అన్ని సరిగ్గానే ఉన్నాయి
సంచి పక్కనపెట్టి
ఇంక పని ప్రారంభించచ్చు

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *