ఎలనాగ గారి పుస్తకం – ‘యుక్తవాక్యం’ మారుతోన్న తెలుగు సమాజానికి అత్యంత అవసరమైన పుస్తకం. తెలుగు- మనం మాట్లాడుకునే భాషే. రోజూ పత్రికల్లో కనిపించే భాషే. దృశ్య శ్రవణ యంత్రాల ద్వారా మన ఇంద్రియాలకి అందుతోన్న మన తల్లిబాసే- కానీ, ఇతర భాషల ప్రభావం వల్లనూ, భాష పరంగా సరైన అవగాహన లేకపోవడం వల్లనూ, విచ్చలవిడి ప్రయోగశాలిత్వంవల్లనూ, ముఖ్యంగా, భాషని తేలికగా తీసుకోవడంవల్ల, అనేకమైన తెలిసితెలియని తప్పులు ఒప్పులుగా చెలామణి అవుతున్నాయి.
తొంభైయారు పేజీల ఈ పుస్తకం, సోదాహరణంగా భాషా సవ్యతవేపు మనల్ని తిప్పే ప్రయత్నం చేస్తుంది.

పత్రికలలో పని చేసేవాళ్ళకి, ప్రసారమాధ్యమాలలో పనిచేసేవాళ్ళకి పాఠ్యపుస్తకంగా ఉపయోగిస్తుంది. అంతే కాదు, వచనకవులు కూడా తమ స్వేచ్ఛా ప్రయోగాలని సరిచూసుకోవడానికి అవసరమైన సామగ్రి ఇందులో దొరుకుతుంది.

One thought on “ఎలనాగ యుక్తవాక్యం

  1. బాగా చెప్పారు కానీ ఆ పుస్తకము ఎక్కడ లభిస్తుందో చెప్పలేదు.
    షాపు చిరునామా, పబ్లికేషన్ గురించి తెలుపగలరు.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *