నా మాట తనకి వినబడదు
తన ఘోష నాకు వినబడదు
రోజు చూసుకొంటూనే ఉంటాం

పనిలో ఉంటానా-
పిలిచి నట్లనిపిస్తుంది
కనుబొమ్మలెగరేసి
చూస్తాను

ఆకతాయి పిల్లాడిలా
పడవ నడుపుతూ
తన పాటున తాను

అప్పుడప్పుడు
ఏదో ఆలోచిస్తూ తనకేసి
చూస్తానా-
నీటి కాగితాన్ని పరిచి
చదువుకొమ్మంటుంది

అద్దానికి అటూ ఇటూ
నేనూ సముద్రమూ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *