నువ్వు ఎదురుగా
కూర్చొన్నావు కదా
మనమధ్య మాటలు దొర్లవేం?
కాఫీ తాగుతూనే
ఉన్నావు కదా
మధ్య మధ్య పెదాలు
అద్దుకుంటూనే ఉన్నావు కదా
కనుబొమ్మలేగరేసి
బుర్ర అటు ఇటు కదిలిస్తూ
దిక్కులు చూస్తూనే ఉన్నావు కదా
అయినా ఒక్కసారేనా
నాకేసి చూడవేం?

నేనూ నీలాగే
కాఫీ కోసమే వచ్చేను
అంతే కాదు
ఎవరితోనైనా మాట్లాడదామని కూడా
ముఖం నిండా
నవ్వు నింపుకొని
కళ్లు విప్పార్చుకొని
చూస్తున్నాను

ఒక్కసారి ఇటు చూడు
నేను కొండెక్కినంత సంబరపడతా.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *