సూర్యచంద్రుల
ఉప్పుపోట్లామ్ ఆటలో
ఈ భూమి ఒకటి
తిరుగుతూ తిరుగుతూ
తిప్పించుకొంటూ..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *