రాత్రి ఎప్పుడవుతుందా అని
చూస్తుంటాను
పగలంతా

సముద్రం దగ్గర
నదీ మూలాన్ని
తలుచుకొంటూ
కరిగే మంచుకోసం
చూస్తుంటాను

రాత్రికి పగటికి
వారధినవుతా
రంగులు మారే
కాలరేఖనై

నేను నించున్నదే
నేల

ప్రపంచాన్ని
రెండుకళ్ళతోటే
చూస్తే
దృష్టిలోపం..

ప్రపంచాన్నీ
మనోనేత్రాన్నీ తెరవడం ఎలా?

Leave a Reply

Your email address will not be published.