కుడి కాలు
ఎడమ కన్ను
పిల్లి
పంచాంగం
బల్లి, తీతువు పిట్ట
కాకి,చీకటి
ముసుగు

సంప్రదాయం

విశ్లేషణ
ఆధారం
పారదర్శకత
అవగాహన
విజ్ఞానం

ముందుచూపు

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *