ఒక రోజు
కొంత తెలుసుకొంటా
మర్నాడు
అన్నీ నాకే తెలుసనుకొంటా

స్వప్నమూ
సందేహమూ
నిశ్శబ్దమూ
నిజమే అనుకొంటా

కానీ
నాకు తెలియందే ఎక్కువ
డప్పులమోతలో
నిజమెక్కడుందో వెతుక్కోవాలి

దారితప్పిన వాణ్ని
మీ ఇంట్లో రాత్రి తలదాచుకోగలనా?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *