హృదయ స్పందనలని
ఏ వర్ణమాలతో వర్ణించడం?
ఏ రంగులకుంచెతో చిత్రించడం?
ఉచ్చ్వాస నిశ్వాసాల
పీడన శక్తెంత?
భౌతికానికి రంగులు
రసాయనక్రియలకి ఏం రంగులు?
చర్యలమయం
ఉపచర్యల గుణింతం
జీవితం ఎక్కాలపుస్తకం
కాలాన్ని కొలిచినట్టే
కాలాన్ని రంగుల్లో చూసినట్టే
మంచూ, చీకటీ
చివురుటాకులూ
జీర్ణపత్రాలూ
జ్వాలా తోరణాలు
జీవితానికి నీడలు కావా?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *