రాజ్యం గారి అబ్బాయి
సత్తిబాబులు కొడుకు
మూర్తి తమ్ముడు
సుందరం అన్నయ్య
మాధవి మొగుడు
లహరీ వాళ్ల నాన్న
and vasu’s friend

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *