మమ్మల్ని వదిలేసి

చెట్లకింద మాట్లాడుకోడానికి
జెట్టాపట్టాలేసుకొని
నవ్వుతూ తుళ్లుతూ

ఇంక
బాల్యాన్నీ
మా నీడల్ని
గొడుగుల్నీ
ఆకాశానికి ఎగరేసినట్టే

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *