పక్కింటి రహస్య సంభాషణ

అయిపోయింది
వాళ్లు మాట్లాడేది
మా గురించే అని తెలియడానికి
ఇంత కాలం పట్టింది

రాత్రి వాళ్ల గురించి మాట్లాడుకొన్న
రహస్యాన్ని
వాళ్లు తలుపు చాటుగా విని…
  

2 thoughts on “అందరూ గూఢచారులే

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *