పాట ఎవరు పాడితేనేం

నా చెవుల్లో తేనెలూరేయి
పంచేంద్రియాల పరవశమంటే
తాదాత్మ్యత కాదా!

ఆరోహణావరోహణాలు
ఒడిదుడుకులు

గోపాలురు,పాలపుంత
నక్షత్ర శకలాలు
ఉత్తుంగ తరంగమూ
ఉపమానాన్ని మించిన ఉత్ప్రేక్ష
ఉనికిమరచిన నిరీక్షణ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *