మోహకుటుంబంలో
చూపుదొక చిత్రమైన రూపు
స్పర్శ విద్యుద్దుకూలాలతో
సమయాసమయాల విభేదాల్లేకుండా
విస్మయం కలిగిస్తుంది
పెదాల పదాల మోహరింపుతో
యుద్ధం మొదలవుతుంది
సరాగం సమరభేరీ మోగిస్తుంది
కట్టిపడేయడం
ఆమే కాదు నేనుకూడా
చేయగలను మోహంతో

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *