మళ్లీ మరోసారి
నీలిమేఘాల కింద ప్రయాణం
మళ్లీ ఇంకోసారి
హేమంత వృక్షాల దారిలో నడక

రాత్రి రేరాణీ ఉదయం పారిజాతం
రోజంతా బంతీ చేమంతీ
చలి మెలిదిరిగిన కాలంలో
నందివర్ధనం నవ్వులగుంపు
ముగ్గుల సందడై
బాల్య జ్ఞాపకాల పరిమళం

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *