అదే కథ

వలసెళ్లినప్పుదు
కొత్తచోట
ఆమెనెత్తుకుపొయేరు
అతడు గొడవచేసి
వెనక్కి తెచుకొన్నడు

ఊర్లోవాడెవడో వెక్కిరించేడని
కడుపుతో వున్నావిడ్ని
వదిలేసేడు

ఒంటరిగా పిల్లల్ని పెంచి
పెద్దచేసి
అవమానభారంతో
మట్టిలో కలిసిపొయింది
అతడు నదిలో దూకి
ప్రాణం వదిలేడు
అదే అవతారం చాలించేడు

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *