​’మా పిల్లాడికి

వేదం నేర్పుతారా?’

‘ఒడుగు చేసి అచ్చంగా
నా దగ్గర ఒదిలేయండి
ఓ ఐదేళ్లు ‘

కొన్నాళ్లకి
మరో గురువునడిగింది
భాష నేర్పమని-
దేవభాష

ఆయనా అప్పగించమనే

అమ్మ దృష్టిలో
బతుకు తెరువుకి
బడి తప్పనిసరి

కొన్నేళ్లయ్యేక

బాల్య యౌవనాల
సంధిలో
అక్కున చేర్చుకొని
అనాచితంగా
అవ్యాజ మైన
వాత్సల్యంతో
జ్ఙానాన్వేషణకి
దారి తెలివిడి చేసేక
కవి సందిట చేరిపోలేదా?

జీవితమంతా
మనిషినై ప్రేమ పంచుకోలేదా?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *